اخبار و مقالات

اشاره ای به بیماری های قابل سرایت از پــرندگان به انـسان (بخش دوم)

اشاره ای به بیماری های قابل سرایت از پــرندگان به انـسان (بخش دوم)

هیستوپالسموز

 قارچ هــای خاصــی در خاک هــای غنــی از فضــولات پرنــدگان رشــد میکننــد کپســوالتوم هیستوپالســما یکــی از آنهــا اســت. ایــن قــارچ در مکانهــای ســاختمانی و غارهــا دیــده میشــود. پرنــدگان بــه عفونــت مســتعد نیســتند ولــی هیستوپالســموز میتوانــد بــر انســان، ســگ، گربــه، گاو، گوســفند، اســبها و بسـیاری از پسـتانداران وحشـی اثـر بگذارد. دوره کمــون 14-7 روز اســت.

اکثــر حــالات در انســان فاقــد نشــانه های پیــش آگاه ســاز هســتند. بیمــاری ممکــن اســت بــه ســه شــکل ریــوی حــاد ( رایج تریــن شــکل) ریــوی مزمــن و منتشرشــده آشــکار شــود. فــرم ریــوی حــاد، شــبیه آنفولانــزا اســت و تــا چندیــن هفتــه دوام مــی آورد. آن بــا علائمــی چــون لــرزش، درد قفســه ســینه، ســرفه خشــک، تــب و کسـالت همـراه اسـت.

شـکل مزمـن آن در افـراد بــالای 40 ســال رخ می دهــد. شـبیه سـل (توبرکولـوز) بـوده و علائـم آن شـامل: ســرفه بــا خلــط چــرک ماننــد (ترشــحات از مجــاری تنفســی بیــرون می ریــزد(، کاهـش وزن و کوتـاه شـدن تنفـس اسـت. فـرم منتشرشـده آن در افـراد بسـیار جـوان یــا مســن رخ می دهــد. از آســیب ها و ضایعــات اندامــی آن می تــوان بــه بــزرگ شـدن طحـال و کبـد و جراحـت موکوسـی اشــاره کــرد.

فــرم منتشرشــده هیستوپالســموز درصورتی کــه درمــان نشــود می توانــد کشــنده باشــد. آمفوتریســین بــی30 جهــت درمــان هیستوپالســموز اســتفاده شــده اســت. انتقــال آن بــا استنشــاق هاگهــای تولیــد شــده (در اثــر رشــد کپــک( صــورت می گیــرد. قابــل ذکــر اســت کــه هیستوپالســموز یــک بیمــاری مســری نیســت. منبــع آن خــاک اســت، به ویــژه وقتــی بــا فضــولات پرنــدگان و خفاش هــا غنــی شــده باشــد، وقتــی در محیط هــای مشــکوک کار می کنیــد آن ناحیــه را مرطــوب ســازید و از ماســک صــورت یــا ماســک تنفســی اســتفاده نماییــد. همچنیــن، میتوانیــد خــاک آن ناحیــه را به منظــور کشــتن قارچ هــا بــا محلــول فــرم آلوهیــد اســپری کنیــد. اگرچــه ایــن بیمــاری بــا پرنــدگان همــراه اســت ولــی یــک بیمــاری قابــل ســرایت از پرنــده بــه انسـان نیسـت، زیـرا منبـع آن خـاک اسـت نــه پرنــدگان.

کریپتوکوکوس

قــارچ دیگــری کــه ترجیــح می دهــد در خاک هــای غنــی از فضــولات پرنــدگان رشــد کنــد کریپتوکوکــوس نئوفورمنــس اســت. دوره کمــون احتمــالا هفته هــا طــول می کشــد. عفونــت و آلودگــی در بســیاری پســتانداران و بــا بیشــترین تکــرار در انســان، ســگ و گربــه رخ می دهــد. آلودگی هــا در پرنــدگان نــادر هســتند انتقــال کریپتوکوکــوز معمــولا بــا استنشـاق ایـن قـارچ مخمـر شـکل همـراه اســت. اگرچــه گــه گاهــی به وســیله بلــع صــورت می گیــرد. انســان میتوانــد بــا قــرار گرفتــن در معــرض النه هــای کهنــه و فضــولات کبوتــران بــه کریپتوکوکــوس آلــوده شــود.

در انســان کریپتوکوکــوس بــا علائمــی چــون مننژیــت یــا مننژوانســفالیت خونــی و کسـالت همـراه می شـود. در فـرم مزمـن آن معمــولا علائمــی مثــل تــب، ســرفه، درد قفســه ســینه و خــط خونــی دیــده می شــود کــه بــا ســردرد، ســفت شــدن گــردن و مشــکل بینایــی ادامــه می یابــد. همچــون هیستوپالســموز ایــن بیمــاری بــا پرنــدگان همــراه اســت امــا بیمــاری قابــل انتقــال از پرنــده بــه انســان نیســت زیــرا منبــع آن خــاک اســت نــه پرنــدگان.

کریپتواسپوریدیوز

کریپتواســپوریدیوز توســط پروتوزوآیــی از جنــس کریپتوســپوریدیوم ایجــاد می شــود. ســه گونــه شناخته شــده وجــود دارد:کریپتوســپوریدیوم ملــه آگریدیــس ، بــای لیــی و گونــه بی نامــی در بلدرچیــن، کریپتوســپوریدیوز معمــولا مشــکلات تنفســی را در جوجــه مرغ هــا و بوقلمون هــا ایجــاد می کنــد. آن، همچنیــن می توانـد اسـهال و التهـاب معـده و روده هـا را سـبب گـردد. در انسـان، طـی 3 تـا 4 روز آخـر منجـر بـه شـکم درد، تهـوع و اسـهال آبکــی می شــود. در افــرادی کــه سیســتم ایمنــی آنهــا خــوب کار نمیکنــد، می توانــد اســهال شــدید و پایــداری را بــه همــراه جــذب بــه مــواد مغــذی و کاهــش وزن ســبب شــود. دوره کمــون بیــن 3 تــا 7 روز اســت و توســط راه دهانــی – مدفوعــی بــا بلــع اووســیت هــای آلوده کننــده پخــش و پراکنــده می شــود.

 

 

آلوئولیت آلرژیک ( AA)

آلوئولیــت آلرژیــک(AA )را بــه نام هــای شــش بــار آور کبوتــر پئوموکونیــوز شــورهای بادگریــگار ( بیمــاری ریــوی حاصــل از استنشــاق گــرد و ذرات مــرغ عشــق( و تنوعــی از دیگــر نام هــای پیچیــده می شناســند و یکــی از مهم تریــن بیماریهــای قابــل ســرایت از پرنـدگان بــر انســان اســت. آن ممکــن اســت به صــورت مزمـن، تحـت حـاد و حـاد رخ دهـد.

علائـم کلینیکــی به واســطه کاهــش ظرفیــت ششــی ناشــی از یــک عکس العمــل حساسـیت زیـادی بـه پرهـا و فلس هـای آن یــا گردوغبــار مدفــوع ایجــاد می شــودالتهــاب واحدهــای تبــادل هوایــی ریــوی )الوئــول هــا( تحریک کننــده جراحــت اســت. فــرم حــاد بیمــاری معمــولا در فـردی کـه قبـلا نسـبت بـه ایـن میکـروب حسـاس شـده یـا در معـرض قـرار گرفتـن مجــدد در برابــر ایــن میکــروب تســریع می شـود، مثـل فـردی کـه در موقـع تمیـز کــردن کبوتــر خانـه ای ممکــن اســت در معــرض آن قــرار گیــرد

علائــم در مــدت کوتاهــی نمایــان می شــود و شــامل ســرفه، تنفــس کــردن دشــوار، تــب و لــرزش اســت. در فــرم مزمــن علائــم ممکــن اســت به طــور غلــط بــه یــک ســرماخوردگی شــدید نســبت داده شــود. افــراد تحــت تأثیــر قرارگرفتــه سـرفه خشـک مزمـن و کاهـش وزن دارنـدممکــن اســت جراحــات ششــی پایــداری توســعه یابــد کــه شــامل فیبــروز ریــوی اسـت و تبـادل گازهـا و ظرفیـت ششـی را کاهــش دهــدبیمــاری مزمــن در کمتــر از 2 ســال توســعه می یابــد ولــی معمــولا 10 تــا 20 ســال طــول می کشــد. بیمــاران بــا فــرم مزمــن راهــی جــز حــذف ارتبــاط بــا پرنــدگان ندارنــد زیــرا حتــی در معــرض قــرار گرفتــن جزیــی بــا فضــولات و پــر و غیــره مجــدداً مشــکل تنفســی را ایجــاد می کنــد . شــدت ایــن بیمــاری را می تــوان بــا پوشــیدن ماســک صــورت، تمیــز کــردن روزانـه قفس هـا، حمـام دادن مرتـب پرنـده خانگـی و نصـب سیسـتم های پالایـش هـوا کاهــش داد.

نتیجه گیری

پرنــده داران بایــد آگاهــی یابنــد کــه آنهــا می تواننــد بیماری هــای خاصــی را از پرنــدگان بگیرنــد. کثــرت انتقــال بیمــاری از پرنــدگان بــه انســان پاییــن اسـت ولـی افـراد خیلـی جـوان یـا خیلـی پیـر و آنهایـی کـه سیسـتم ایمنـی اشـان به خوبــی کار نمی کنــد )و در حــال مــدارا اســت( بایــد احتیــاط کننــد

بســیاری از ایــن بیماری هــا بــا بلعیــدن و خــوردن غــذای آلــوده بــه فضــولات پرنــدگان منتقــل می شــوند. با این وجــود بــا رعایــت بهداشــت و ضدعفونــی کــردن مناســب، پیشــگیری از اکثــر ایــن بیماری هـا سـاده اسـت. همچنیـن، توصیـه می شــود به منظــور اجتنــاب از استنشــاق گردوغبــار پرنــدگان از ماســک صــورت اســتفاده نماییــددرصورتی کــه علائمی شــبیه ســرماخوردگی در شــما مانــدگار شــود و هیــچ فــرد دیگــری را بدیــن وضــع نمی بینیــد کــه تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه باشـد بـه پزشـک متخصـص رجـوع کـرده و ذکــر کنیــد کــه بــا پرنــدگان ســروکار داریــد. چنیــن علائمی ممکــن اســت نشــانگر ســرایت یــک بیمــاری از پرنــدگان بــه انســان باشــد

دیدگاه کاربران
شما هم می توانید درمورد این مطلب نظر بدهید