اخبار و مقالات

تنش گرمایی در گله گاوهای شیری

تنش گرمایی در گله گاوهای شیری

طــی چنــد ســال گذشــته، مقــالات زیــادی در مــورد تنــش گرمایــی گله هــای گاوهــای شــیری در نشــریات تجــاری متعــددی در سرتاســر جهــان وجـود داشـته اسـت. علـل زیـادی عامـل ایجــاد ایــن پدیــده هســتند:

  • گرم شدن کره زمین
  • تهویه ناکافی 
  •   نامســاعد بــودن بســتر و محــل اسـتراحت گاوهـا کـه بـه تحـرک بیشـتر گاوهـا منجـر می شـود و بنابرایـن، تولیـد حــرارت درونــی بــدن افزایــش می یابــد.
  •  طبیعــت گاو کــه متأســفانه در از بیــن بــردن گرمــای بیش ازحــد توســط خــودش ناتــوان اســت.

در حقیقــت بــرای هــر یــک از دلایل فـوق، مقـداری راسـتی و حقانیـت وجـود دارد. علـم ثابـت کـرده اسـت کـه زمیـن به تدریــج در حــال گرم تــر شــدن اســت سیســتم های تهویــه به شــدت غالبــا کم اهمیــت هســتند. از ایــن بدتــر، به ســادگی یــک راه حــل کامــل وجــود نـدارد زیـرا یـک گاو هماننـد یـک انسـان کــه عــرق می کنــد، عــرق نمی کنــد.

راه حــل اســتفاده از بســتر و جــای خواب هـای خـاص ممکـن اسـت آسـایش و رفــاه کوتاه مدتــی را فراهــم آورد ولــی آن هــا اغلــب حــرارت را نگه داشــته و درنتیجــه مســأله را پیچیده تــر می کننــد. آخریــن موضــوع ولــی بــه همــان اهمیــت، هنــوز هــم یــک گاو خیلــی ضعیـف آفریـده شـده اسـت تـا از گرمـای بیش ازحــد بدنــش خــالص شــود و همــه موافــق هســتند کــه ایــن موضــوع خودبه خــود برطــرف نخواهــد شــد.

عواقب و راه حل ها

بــه نظــر می رســد به راحتــی می تــوان گفــت کــه جامعــه گاوداران شــیری به طـور فزاینـده ای از اثـرات منفـی تنـش گرمایــی آگاهــی دارنــد و مقــالات مکــرر بــه اثبــات رســانده اند کــه ایــن موضــوع به موقــع و به جــا اســت و پاســخ بــه آن، یـک تفکـر جمعـی و مشـارکتی نیـاز دارد تـا هـر دو موضـوع عواقـب و راه حل هـا را بهتــر بشناســند. عواقــب آن بی شــمار هســتند، ابتــدا، تحقیقــات نشــان می دهــد کــه تنــش گرمایـی از حـدود 2۰ درجـه سـانتی گراد )68 درجــه فارنهایــت) آغــاز می شــود کــه پایین تــر از تصــور بســیاری از مــردم اســت. عــلاوه بــر ایــن رطوبــت، اثــرات منفــی تنــش گرمایــی و رنــج و ناراحتــی گاوهــا را در یــک حــد نگران کننــده ای تقویت می کند.

وقتی ما مردم به طور عمومی یک گرمای خشک را به گرمای ترکیبی با میزان رطوبت ترجیح می دهیم، تصور کردن این موضوع آسان است.

یک نگاه سریع در نمودار ضریب دما _ رطوبت (THI)، نمونه های اندازه گیری شده بر اساس اختلافات دما و رطوبت را نشان می دهد. اختلاف مابین تنش خفیف، متوسط و تنش شدید باریک تر از آن چیزی است که فکرش را می کنیم. نتایج می توانند ویرانگر باشند و غالباً در کاهش میزان تولید شیر نمود می یابند.

پیامد دوم این است که اگر گاوی از تنش گرمایی طولانی مدت یا به  حد شدید رنج برد، بسیار محتمل است آن هرگز به پتانسیل تولیدی که انتظار داشته ایم دست یابد. آن گاو خیلی خوب به یک کالای آسیب دیده تبدیل شده و توانایی بیشتری برای پیمودن راه و روشی که گفته شد، ندارد. آن گاو روانه بازار ]جهت فروش[ می شود.

پیامد سوم در میل و خواسته اش است تا مکان خنک تری را جهت استراحت پیدا کند. آن بیش از حد و مداوم حرکت می کند تا در مکانی با جریان هوایی بهتر و دمای متعادل تر بایستد که ممکن است به مشکلات سم منجر شود. آن غالباً کمتر غذا می خورد  همچنین مصرف غذا با تولید حرارت درونی مشارکت دارد(، بی حال می شود، ممکن است به حد کافی آب ننوشد تا نیازهای فیزیولوژیکی اش برطرف شود و به وضوح یک حرکت مارپیچ رو به پایین ناشی از رنج و درد آغاز می شود. آن به جای اینکه در حال ارتقای شیر تولیدی و تولیدمثل نسل آتی تولیدکنندگان شیر باشد، در حال مبارزه با محیط زیست است که این موضوع بخشی از اتلاف سرمایه و انرژی در یک مزرعه گاو شیری است.

پیامد چهارم ممکن است کمترین موضوع مورد توجه باشد. تحقیقات علمی به طورقطع و یقین نشان داده اند که تنش گرمایی می تواند بر روی رشد و نمو جنین ها تأثیر منفی و پایداری بگذارد. همچنین، گوساله متولد نشده رنج می برد و احتمال آن وجود دارد که در آینده از پتانسیل آن به عنوان بخشی از گله های شیری کاسته شود.

 

 

یک راه حل

دانشگاه ایالت اوهایو نشان داده است که سودمندی گاوها از یک بستر و جای خواب خنک شده، تولید شیر را به میزان 2 کیلوگرم (معادل 4/4 پوند) به ازای هر گاو در  روز افزایش خواهد داد. دانشگاه کورنل  مقایسه ای را بین جای خواب خنک شده و نشده انجام داد و طی یک مدرک قطعی نشان داد که گاوهای مستقر در بستر و جای خواب خنک شیر بیشتری به میزان 3/7 کیلوگرم (معادل 8/1 پوند) به ازای هر گاو در روز تولید کردند.

دانشگاه فلوریدا اثرات اثبات شده ای را در خصوص خنک کردن گاوها جهت به دست آوردن تولید شیر بیشتر بعد از گوساله زایی به علاوه حفظ سرمایه ژنتیکی  گوساله متولد شده که آینده تولید خواهد بود، نشان دادند.

منبع: مجله دنیای کشت و صنعت

دیدگاه کاربران
شما هم می توانید درمورد این مطلب نظر بدهید